FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७७/०२/०९)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(दिखुवा दोभान झो.पु. र खामारे दोभान झो.पु.)-बोलपत्र आह्वान मिति २०७६/०६/१६ सौर्य दैनिक

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना(दिखुवा दोभान झो.पु. र खामारे दोभान झो.पु.)-बोलपत्र आह्वान मिति २०७६/०६/१६ सौर्य दैनिक

बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धि सूचना(दिखुवा दोभान झो .पु. , खमारे दोभान झो .पु.)-प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६/०६/१६